task budgeting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

task budgeting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm task budgeting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của task budgeting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • task budgeting

    * kinh tế

    dự toán quảng cáo (theo nhiệm vụ)