task significance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

task significance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm task significance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của task significance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • task significance

    * kinh tế

    tầm quan trọng của nhiệm vụ