table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của table.

Từ điển Anh Việt

 • table

  /'teibl/

  * danh từ

  cái bàn

  bàn ăn

  at table: đang bàn ăn, trong lúc ngồi ăn

  to lay (set) the table: bày ban ăn

  to clear the table: dọn bàn

  thức ăn bày bàn, mâm cỗ, cỗ bàn

  to keep a good table: ăn sang

  những người ngồi quanh bàn, những người ngồi ăn

  to set all the table laughing: làm cho tất cả những người quanh bàn cười

  (kỹ thuật) bàn máy

  bảng (gỗ, đá...)

  table of stone: bảng đá

  bảng, bản, bản kê, biểu

  table of contents: bảng mục lục

  asironomical table: bản thiên văn

  alphabetical table: bảng chữ cái

  table of prices: bảng giá

  mặt (của hạt ngọc)

  lòng bàn tay

  (địa lý,địa chất) cao nguyên

  to lay a bill on the table

  hoãn bàn về một dự luật không thời hạn

  to lie on the table

  bị hoãn bàn không thời hạn (dự luật)

  to turn the tables on (upon) someone

  (nghĩa bóng) giành lại ưu thế so với ai, làm đảo lộn lại tình thế đố với ai

  * ngoại động từ

  đặt lên bàn, để lên bàn

  đưa ra bàn, ghi vào chương trình nghị sự

  to table a motion: đưa ra một đề nghị

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoãn bàn không thời hạn (một dự luật...)

 • table

  bảng // lập bảng

  t. of contents mục lục

  t. of difference bảng sai phân

  t. of integrals bảng tích phân

  t. of logarithms bảng lôga

  checking t. bảng kiểm tra

  contingency t. bảng tiếp liên

  conversion t. bảng dịch

  difference t. bảng sai phân

  fourfold t. (thống kê) bảng bội bốn

  integral t. bảng tích phân

  life t. (thống kê) bảng tuổi thọ

  mortality t. (thống kê) bảng tử vong

  truth t. (logic học) bảng chân trị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • table

  * kinh tế

  bàn

  bảng

  bảng kê

  bảng kê, mặt trên viên kim cương

  biểu

  lắng tinh bột trên máng lắng

  lập bảng

  lập biểu

  mặt trên viên kim cương

  xếp thành bảng kê

  * kỹ thuật

  bàn

  bàn máy

  bảng

  băng lăn

  bảng tra cứu

  bệ máy

  biểu

  cái bàn

  lập bảng

  cơ khí & công trình:

  bàn (máy)

  giàn con lăn

  mâm hoa (máy tiện đứng)

  xây dựng:

  người lập bảng

  mặt (nước ngầm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • table

  a set of data arranged in rows and columns

  see table 1

  Synonyms: tabular array

  a piece of furniture having a smooth flat top that is usually supported by one or more vertical legs

  it was a sturdy table

  a piece of furniture with tableware for a meal laid out on it

  I reserved a table at my favorite restaurant

  a company of people assembled at a table for a meal or game

  he entertained the whole table with his witty remarks

  arrange or enter in tabular form

  Synonyms: tabularize, tabularise, tabulate

  Similar:

  mesa: flat tableland with steep edges

  the tribe was relatively safe on the mesa but they had to descend into the valley for water

  board: food or meals in general

  she sets a fine table

  room and board

  postpone: hold back to a later time

  let's postpone the exam

  Synonyms: prorogue, hold over, put over, shelve, set back, defer, remit, put off