table game nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

table game nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm table game giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của table game.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • table game

    a game that is played on a table

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).