table wine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

table wine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm table wine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của table wine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • table wine

    wine containing not more than 14 percent alcohol usually served with a meal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).