table vise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

table vise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm table vise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của table vise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • table vise

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ê tô bàn máy (bàn thay đổi chiều cao được)