board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của board.

Từ điển Anh Việt

 • board

  /bɔ:d/

  * danh từ

  tấm ván

  bảng

  a notice board: bảng thông cáo

  giấy bồi, bìa cứng

  cơm tháng, cơm trọ; tiền cơm tháng

  bàn ăn

  the festive board: bàn tiệc

  groaning board: bữa ăn thịnh soạn

  bed and board: quan hệ vợ chồng ăn cùng mâm nằm cùng chiếu

  bàn

  to sweep the board: vơ hết bài (vơ hết tiền) trên bàn bạc

  ban, uỷ ban, bộ

  board of directors: ban giám đốc

  the board of education: bộ giáo dục

  boong tàu, mạn thuyền

  on board: trên tàu thuỷ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trên xe lửa, trên xe điện...

  to go on board: lên tàu

  to go by the board: rơi (ngã) từ trên tàu xuống

  (số nhiều) sân khấu

  to tread the boards: là diễn viên sân khấu

  (hàng hải) đường chạy vát

  to make boards: chạy vát

  * động từ

  lót ván, lát ván

  đóng bìa cứng (sách)

  ăn cơm tháng, ăn cơm trọ; cho ăn cơm trọ, nấu cơm tháng cho

  to board at (with) someone's: ăn cơm tháng ở nhà ai

  lên tàu, đáp tàu

  (hàng hải) xông vào tấn công (tàu địch); nhảy sang tàu (để tấn công, để khám xét...)

  (hàng hải) chạy vát

  khám sức khoẻ (trước hội đồng y khoa)

  to board out

  ăn cơm tháng (ở nhà khác nhà mình ở)

  cho ra khỏi quân đội (vì thiếu sức khoẻ)

  to board up

  bít kín (cửa sổ...) bằng ván

 • board

  (Tech) bảng; bàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • board

  * kinh tế

  ăn trọ

  bảng

  boong tàu

  cơm tháng

  cơm trọ

  cục bộ

  hội đồng

  khoang (tàu, xe ...)

  lên thuyền

  lên xe

  mạn thuyền

  tấm

  tấm ván

  tiền cơm tháng

  ủy ban

  * kỹ thuật

  ban

  bàn

  bản

  bảng

  bảng mạch

  bia

  bìa cứng

  boong tàu

  các tông

  giấy bồi bìa

  hội đồng

  lát

  lên tàu

  ngăn

  màn

  mạn (thuyền)

  mạn tàu

  mạn thuyền

  panô

  phiến

  tấm chắn

  tấm ván

  trạm

  ván

  ván lát

  ván ốp

  xây dựng:

  bảng phối liệu

  bọc ốp mặt

  cửa cống nhỏ

  đặt đòn tay

  đóng ván

  lát ván

  ốp van

  tấm chắn nhỏ

  tấm vật liệu

  ván đày

  hóa học & vật liệu:

  bảng tấm

  giao thông & vận tải:

  biển báo chạy tàu

  ô tô:

  bo mạch

  toán & tin:

  tấm (mạch)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • board

  a committee having supervisory powers

  the board has seven members

  a stout length of sawn timber; made in a wide variety of sizes and used for many purposes

  Synonyms: plank

  a flat piece of material designed for a special purpose

  he nailed boards across the windows

  food or meals in general

  she sets a fine table

  room and board

  Synonyms: table

  a flat portable surface (usually rectangular) designed for board games

  he got out the board and set up the pieces

  Synonyms: gameboard

  get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc.)

  Synonyms: get on

  Antonyms: get off

  live and take one's meals at or in

  she rooms in an old boarding house

  Synonyms: room

  lodge and take meals (at)

  provide food and lodging (for)

  The old lady is boarding three men

  Similar:

  display panel: a vertical surface on which information can be displayed to public view

  Synonyms: display board

  dining table: a table at which meals are served

  he helped her clear the dining table

  a feast was spread upon the board

  control panel: electrical device consisting of a flat insulated surface that contains switches and dials and meters for controlling other electrical devices

  he checked the instrument panel

  suddenly the board lit up like a Christmas tree

  Synonyms: instrument panel, control board, panel

  circuit board: a printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities

  Synonyms: circuit card, card, plug-in, add-in