statement sentence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement sentence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement sentence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement sentence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement sentence

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tài khoản tuyên bố