statement of expenses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of expenses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of expenses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of expenses.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement of expenses

    * kinh tế

    bản kê chi phí