statement of condition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of condition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of condition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of condition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement of condition

    * kinh tế

    báo cáo về thực trạng