statement of cost and production nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of cost and production nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of cost and production giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of cost and production.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement of cost and production

    * kinh tế

    bản báo cáo phí tổn và sản lượng