statement of general average nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of general average nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of general average giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of general average.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement of general average

    * kinh tế

    bản tính tổn thất chung