statement analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement analysis

    * kinh tế

    sự phân tích bản báo cáo tài chính (hàng năm)