statement function definition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement function definition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement function definition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement function definition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement function definition

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    định nghĩa hàm lệnh