statement function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hàm lệnh