statement of variation of funds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of variation of funds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of variation of funds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of variation of funds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement of variation of funds

    * kinh tế

    bản báo cáo về lưu động vốn

    bản thu chi tiền vốn