statement keyword nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement keyword nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement keyword giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement keyword.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement keyword

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    từ khóa câu lệnh