statement condition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement condition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement condition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement condition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement condition

    * kinh tế

    bản thông báo tình hình hoạt động