statement of customers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of customers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of customers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of customers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement of customers

    * kinh tế

    bản kê nợ phải thu

    bản kết toán khách hàng