statement in lieu of prospectus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement in lieu of prospectus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement in lieu of prospectus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement in lieu of prospectus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement in lieu of prospectus

    * kinh tế

    bản trình bày thay cho giấy cáo bạch