statement of business (operation) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of business (operation) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of business (operation) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of business (operation).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement of business (operation)

    * kinh tế

    bản báo cáo của doanh nghiệp

    bảng lời lỗ kinh doanh