statement editor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement editor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement editor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement editor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement editor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ soạn thảo câu lệnh