statement entity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement entity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement entity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement entity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement entity

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thực thể câu lệnh

    thực thể lệnh