statement of balance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of balance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of balance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of balance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement of balance

    * kinh tế

    bản kê số dư

    bảng thu chi quốc tế