statement number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement number

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số câu lệnh

    số hiệu câu lệnh