statement of claim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of claim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of claim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of claim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement of claim

    * kinh tế

    đơn khiếu nại

    đơn khởi tố

    đơn kiện