statement of daily cash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of daily cash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of daily cash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of daily cash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement of daily cash

    * kinh tế

    bản nhật ký tiền mặt