statement of dishonour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statement of dishonour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statement of dishonour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statement of dishonour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statement of dishonour

    * kinh tế

    bản tuyên bố từ chối thanh toán