seed cover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seed cover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seed cover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seed cover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seed cover

    * kinh tế

    vỏ hạt