rig prices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rig prices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rig prices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rig prices.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rig prices

    * kinh tế

    khống chế giá cả