repeat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

repeat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm repeat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của repeat.

Từ điển Anh Việt

 • repeat

  /ri'pi:t/

  * danh từ

  (thông tục) sự nhắc lại, sự lặp lại; cái lặp lại

  (sân khấu) tiết mục được biểu diễn lại (sau khi khản giả yêu cầu)

  (âm nhạc) phần chỉ lại; dấu chỉ phần trở lại

  (rađiô) chương trình (phát thanh) lập lại

  (thương nghiệp) giấy đặt hàng lập lại (giống y như lần trước); chuyến hàng y như trước

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) học trò phải ở lại lớp (không được lên lớp)

  hình mẫu trang trí lặp đi lặp lại (trên giấy, vải hoa...)

  * ngoại động từ

  nhắc lại, lặp lại

  his language will not bear repeating: lời lẽ của hắn không thể nhắc lại được (vì quá thô tục)

  làm lại

  to repeat an action: làm lại một hành động

  đọc thuộc lòng

  to repeat a poem: đọc thuộc lòng một bài thơ

  kể lại; thuật lại

  to repeat a secret: kể lại một điều bí mật

  tập duyệt (một vai, một vở kịch...)

  to repeat onself: nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại

  * nội động từ

  tái diễn, lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại

  ợ (thức ăn)

  sour food sometimes repeats: ăn thức ăn chua đôi khi bị ợ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bỏ phiếu gian lận nhiều lần (trong cuộc bầu cử)

 • repeat

  lặp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • repeat

  * kinh tế

  bán tiếp

  cung ứng lại (hàng hóa) bán tiếp

  cung ứng lại (hàng hóa...)

  làm lại

  lặp lại

  mua tiếp

  nhắc lại

  sự đăng lại (trên báo)

  sự đặt hàng lại (lần nữa)

  sự quảng cáo lại

  tiết mục phát lại

  tiết mục phát lại (của truyền hình, phát thanh)

  * kỹ thuật

  làm lại

  lặp

  lặp lại

  sự chạy lại

  sự lặp lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • repeat

  an event that repeats

  the events today were a repeat of yesterday's

  Synonyms: repetition

  to say, state, or perform again

  She kept reiterating her request

  Synonyms: reiterate, ingeminate, iterate, restate, retell

  to say again or imitate

  followers echoing the cries of their leaders

  Synonyms: echo

  do over

  They would like to take it over again

  Synonyms: take over

  Similar:

  duplicate: make or do or perform again

  He could never replicate his brilliant performance of the magic trick

  Synonyms: reduplicate, double, replicate

  recur: happen or occur again

  This is a recurring story

  reprise: repeat an earlier theme of a composition

  Synonyms: reprize, recapitulate