duplicate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

duplicate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm duplicate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của duplicate.

Từ điển Anh Việt

 • duplicate

  /'dju:plikit/

  * danh từ

  bản sao

  vật giống hệt, vật làm giống hệt (một vật khác)

  từ đồng nghĩa

  biên lai cầm đồ

  * tính từ

  gồm hai bộ phận đúng nhau; thành hai bản

  giống hệt (một vật khác)

  gấp hai, gấp đôi, to gấp đôi, nhiều gấp đôi

  * ngoại động từ

  sao lại, sao lục, làm thành hai bản

  gấp đôi, nhân đôi

 • duplicate

  bản sao || tăng đôi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • duplicate

  * kinh tế

  bản sao

  bản thứ hai

  bốn nhì

  làm thành hai bản

  phó bản

  sao chụp thêm một bản nữa

  sao lai

  trùng lắp

  * kỹ thuật

  bản sao

  nhân đôi

  sao lại

  toán & tin:

  tăng đôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • duplicate

  a copy that corresponds to an original exactly

  he made a duplicate for the files

  Synonyms: duplication

  make or do or perform again

  He could never replicate his brilliant performance of the magic trick

  Synonyms: reduplicate, double, repeat, replicate

  make a duplicate or duplicates of

  Could you please duplicate this letter for me?

  identically copied from an original

  a duplicate key

  being two identical

  Synonyms: matching, twin, twinned

  Similar:

  extra: something additional of the same kind

  he always carried extras in case of an emergency

  twin: duplicate or match

  The polished surface twinned his face and chest in reverse

  Synonyms: parallel

  double: increase twofold

  The population doubled within 50 years