duplicate disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

duplicate disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm duplicate disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của duplicate disk.

Từ điển Anh Việt

  • duplicate disk

    (Tech) đĩa sao