duplicate address test (dat) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

duplicate address test (dat) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm duplicate address test (dat) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của duplicate address test (dat).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • duplicate address test (dat)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thử địa chỉ đúp