duplication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

duplication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm duplication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của duplication.

Từ điển Anh Việt

 • duplication

  /,dju:pli'keiʃn/

  * danh từ

  sự sao lại, sự sao lục, sự làm thành hai bản

  sự gấp đôi, sự nhân đôi

 • duplication

  sự sao chép; sự tăng gấp đôi

  d. of cube gấp đôi khối lập phương

  tape d. băng sao lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • duplication

  * kinh tế

  in lại

  lặp lại (quảng cáo...)

  sự sao lại

  * kỹ thuật

  dư thừa

  làm dư thừa

  nhân đôi

  sự nhân đôi

  sự sao

  sự sao chép

  sự sao lại

  điện lạnh:

  sự gấp đôi

  sự nhân (bản)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • duplication

  the act of copying or making a duplicate (or duplicates) of something

  this kind of duplication is wasteful

  Synonyms: gemination

  Similar:

  duplicate: a copy that corresponds to an original exactly

  he made a duplicate for the files