reduplicate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reduplicate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reduplicate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reduplicate.

Từ điển Anh Việt

 • reduplicate

  /ri'dju:plikəit/

  * ngoại động từ

  nhắc lại, lặp lại

  (ngôn ngữ học) láy (âm...)

  (thực vật học) gấp ngoài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • reduplicate

  form by reduplication

  The consonant reduplicates after a short vowel

  The morpheme can be reduplicated to emphasize the meaning of the word

  Synonyms: geminate

  Similar:

  duplicate: make or do or perform again

  He could never replicate his brilliant performance of the magic trick

  Synonyms: double, repeat, replicate