replicate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

replicate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm replicate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của replicate.

Từ điển Anh Việt

 • replicate

  * ngoại động từ

  tái tạo; là một bản sao của, làm một bản sao của (cái gì)

 • replicate

  lặp lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • replicate

  * kỹ thuật

  tái tạo

  toán & tin:

  sao chép, sao lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • replicate

  reproduce or make an exact copy of

  replicate the cell

  copy the genetic information

  Synonyms: copy

  Similar:

  retroflex: bend or turn backward

  duplicate: make or do or perform again

  He could never replicate his brilliant performance of the magic trick

  Synonyms: reduplicate, double, repeat