copy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copy.

Từ điển Anh Việt

 • copy

  /'kɔpi/

  * danh từ

  bản sao, bản chép lại

  certified copy: bản sao chính thức

  certified true copy: bản sao đúng nguyên văn

  to make a copy of a deed: sao một chứng từ

  sự sao lại, sự chép lại, sự bắt chước, sự phỏng theo, sự mô phỏng

  bản, cuộn (sách); số (báo)

  (ngành in) bản thảo, bản in

  đề tài để viết (báo)

  this event will make good copy: sự kiện này sẽ là một đề tài hay để viết báo

  kiểu, mẫu (một bức hoạ); kiểu (chữ)

  fair (clean) copy

  bản thảo đã sửa và chép lại rõ ràng trước khi đưa in

  rough (foul) copy

  bản nháp

  * động từ

  sao lại, chép lại; bắt chước, phỏng theo, mô phỏng

  to copy a letter: sao lại một bức thư

  to copy out a passage from a book: chép lại một đoạn trong sách

  to copy someone: bắt chước ai, làm theo ai

  to copy someone's walk: bắt chước dáng đi của người nào

  quay cóp

 • copy

  (Tech) bản sao; một tờ, một cuốn; nguyên cảo (để in); sao chép (d); sao chép (đ)

 • copy

  bản sao chép tay, tài liệu chép tay; sự bắt chước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • copy

  * kinh tế

  bản (số bản in sách, báo...)

  bản (viết tay, đánh máy, in)

  bản sao

  bản thảo

  bản văn quảng cáo

  bổn

  đề tài

  nguyên cảo (bài đưa in)

  phó bản

  * kỹ thuật

  bản chép tay

  bản sao

  bản thảo

  calip

  can vẽ

  chép hình

  chép lại

  sao chép

  sao lại

  sự chép hình

  sự sao chép

  cơ khí & công trình:

  bản chép lại

  mẫu chép hình

  phỏng tạo

  toán & tin:

  bản sao chép

  tài liệu sao chép

  xây dựng:

  bản sao chụp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • copy

  a thing made to be similar or identical to another thing

  she made a copy of the designer dress

  the clone was a copy of its ancestor

  matter to be printed; exclusive of graphical materials

  Synonyms: written matter

  material suitable for a journalistic account

  catastrophes make good copy

  copy down as is

  The students were made to copy the alphabet over and over

  make a replica of

  copy that drawing

  re-create a picture by Rembrandt

  Synonyms: re-create

  Similar:

  transcript: a reproduction of a written record (e.g. of a legal or school record)

  imitate: reproduce someone's behavior or looks

  The mime imitated the passers-by

  Children often copy their parents or older siblings

  Synonyms: simulate

  replicate: reproduce or make an exact copy of

  replicate the cell

  copy the genetic information