simulate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

simulate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm simulate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của simulate.

Từ điển Anh Việt

 • simulate

  /'simjuleit/

  * ngoại động từ

  giả vờ, giả cách

  to simulate indignation: giả vờ căm phẫn

  đóng vai

  actor simulates king: diễn viên đóng vai vua

  đội lốt; bắt chước; dựa theo

 • simulate

  mô hình hoá, phỏng theo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • simulate

  * kỹ thuật

  bắt chước

  mô phỏng

  cơ khí & công trình:

  mô hình hóa

  phỏng tạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • simulate

  make a pretence of

  She assumed indifference, even though she was seething with anger

  he feigned sleep

  Synonyms: assume, sham, feign

  Similar:

  imitate: reproduce someone's behavior or looks

  The mime imitated the passers-by

  Children often copy their parents or older siblings

  Synonyms: copy

  model: create a representation or model of

  The pilots are trained in conditions simulating high-altitude flights