simulated azimuth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

simulated azimuth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm simulated azimuth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của simulated azimuth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • simulated azimuth

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phương vị tương tự