simulated solar radiation test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

simulated solar radiation test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm simulated solar radiation test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của simulated solar radiation test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • simulated solar radiation test

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thử nghiệm mô phỏng tia mặt trời