imitate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imitate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imitate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imitate.

Từ điển Anh Việt

 • imitate

  /imitate/

  * ngoại động từ

  theo gương, noi gương

  to imitate the virtues of great men: theo gương đạo đức của những người vĩ đại

  bắt chước, làm theo; mô phỏng, phỏng mẫu

  parrots imitate human speech: vẹt bắt chước tiếng người

  làm giả

  to imitate diamonds: làm giả kim cương

 • imitate

  bắt chước, sao lại; giả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • imitate

  * kỹ thuật

  bắt chước

  giả

  mô phỏng

  sao lại

  toán & tin:

  bắt trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • imitate

  reproduce someone's behavior or looks

  The mime imitated the passers-by

  Children often copy their parents or older siblings

  Synonyms: copy, simulate

  appear like, as in behavior or appearance

  Life imitate art

  make a reproduction or copy of