copy-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copy-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copy-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copy-out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • copy-out

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự sao ra