pulse train nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse train nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse train giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse train.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pulse train

  * kỹ thuật

  chuỗi xung

  dãy xung

  điện lạnh:

  chùm xung

  đoàn xung

  toán & tin:

  loạt xung