pulse fm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse fm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse fm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse fm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse fm

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    FM xung

    sự điều tần xung