pulsed mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulsed mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulsed mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulsed mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulsed mode

    * kỹ thuật

    chế độ xung

    điện tử & viễn thông:

    hoạt động xung