pulsed laser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulsed laser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulsed laser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulsed laser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulsed laser

    * kỹ thuật

    laze xung

    điện tử & viễn thông:

    laze bị xung động