pulse length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse length

    * kỹ thuật

    độ dài xung

    điện lạnh:

    thời khoảng xung