pulse mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu xung xung