pulse string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse string.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse string

    * kỹ thuật

    chuỗi xung

    điện tử & viễn thông:

    xâu xung